ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภาษาอังกฤษ สำหรับเรียกหน่วยงานต่าง ๆ

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Provincial Administrative Organization (PAO)
 • เทศบาล ภาษาอังกฤษ คือ Municipality
 • เทศบาลนคร ภาษาอังกฤษ คือ City Municipality
 • เทศบาลเมือง ภาษาอังกฤษ คือ Town Municipality
 • เทศบาลตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Subdistrict Municipality
 • สำนักงานเทศบาล ภาษาอังกฤษ คือ Office of the ….Municipality
 • องค์การบริหารส่วนตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Subdistrict Administrative Organization (SAO)
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Office of the SAO / SAO Office
 • ที่ว่าการอำเภอ ภาษาอังกฤษ คือ District Office
 • ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ภาษาอังกฤษ คือ Minor District Office

ภาษาอังกฤษ สำหรับเรียกตำแหน่งแหน่ง ๆ ดังนี้

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Chief Executive of the PAO
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Deputy Chief Executive of the PAO
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Chief Administrator of the PAO
 • รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Deputy Chief Administrator of the PAO
 • นายกเทศมนตรี ภาษาอังกฤษ คือ Mayor
 • รองนายกเทศมนตรี ภาษาอังกฤษ คือ Deputy Mayor
 • ปลัดเทศบาล ภาษาอังกฤษ คือ Municipal Clerk
 • รองปลัดเทศบาล ภาษาอังกฤษ คือ Deputy Municipal Clerk
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Chief Executive of the SAO
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Deputy Chief Executive of the SAO
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Chief Administrator of the SAO

ที่มา :
1. นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548
2. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547
3. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป มหาดไทย